Grywalizacja

Cele wdrożenia systemu grywalizacji z punktu widzenia HR, to przede wszystkim włączenie się HRu w działania mające na celu zwiększenie wyników firmy, w tym:

 1. Wyznaczanie i monitorowanie realizacji zadań
 2. Planowanie działań (np. w związku z wdrożeniem zmiany)
 3. Planowanie potrzeb kadrowych
 4. Wzmocnienie systemu ocen okresowych i planowania rozwoju pracowników i ścieżek karier
 5. Dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy i przetasowania w celu zoptymalizowania wykorzystania potencjału pracowniczego
 6. Wzmocnienie polityki wynagradzania
 7. Wzmocnienie polityki awansów
 8. Cele informacyjne i motywacyjne
 9. Współpraca z biznesem poprzez wdrożenie programu powiązanego z wynikami biznesowymi.

Przy wdrożeniu należy zwrócić szczególną uwagę na profesjonalną i skuteczną kampanię informacyjną skierowaną do pionów biznesowych. Osoby decyzyjne (najczęściej zarząd, top management, dyrektorzy departamentów, zespołów itp.) powinni być informowani o realnych celach biznesowych programu. Natomiast pracownikom szeregowym należy różnymi kanałami przekazać korzyści wynikające z wdrożenia takiego systemu. Należy wskazywać realne korzyści dla pracowników, a nie tylko informować o celach biznesowych systemu.

Trzy podstawowe typy korzyści z wdrożenia systemu grywalizacji:

 1. Korzyści jakie osiąga cała firma (w tym HR)
 2. Korzyści osiągane przez menedżerów (kadrę kierowniczą)
 3. Korzyści dla pracowników uczestniczących w programie

Ad.1. Korzyści dla firmy

Po profesjonalnym wdrożeniu system z pewnością pozwoli firmie osiągnąć między innymi poniższe korzyści:

 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników
 • Ustalenie dla poszczególnych pracowników indywidualnych celów zawodowych ułatwiających realizację strategii firmy
 • Stworzenie podstawy do zbudowania innych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zapobiegnięcie sytuacjom kryzysowym
 • Polepszenie komunikacji
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników, poprzez dopasowanie zadań i obowiązków do ich wartości, możliwości i preferencji
 • Zwiększenie motywacji pracowników do pracy, aktywizacja pracowników
 • Zbudowanie lojalności Klientów i Kontrahentów
 • Optymalizacja procesów biznesowych, w tym zwiększenie efektywności sprzedaży
 • Rozwinięcie kompetencji biznesowych i świadomości biznesowej pracowników

Ad.2. Korzyści osiągane przez menedżerów to przede wszystkim:

 • Wsparcie w codziennym wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań i monitorowaniu ich wykonania
 • Zwiększenie motywacji pracowników do pracy, zespołów do współpracy i wymiany informacji
 • Zobiektywizowanie procesu oceny pracowników, konkretyzacja argumentacji oceniania
 • Precyzyjne określanie potrzeb i planów rozwojowych poszczególnych pracowników
 • Bieżący monitoring aktywności pracowników, Klientów, Kontrahentów i innych osób zaangażowanych w biznes
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów i grup pracowniczych
 • Gotowe narzędzia do zarządzania pracownikami, Klientami, Kontrahentami i komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Poprawa komunikacji z pracownikami

Ad 3. Korzyści dla uczestników systemu grywalizacji:

 • Zwiększenie poczucia podmiotowości i sprawczości – wpływu na własną sytuację w firmie
 • Możliwość dopasowania realizowanych zadań do własnego rytmu, normowanie czasu wykonywania poszczególnych zadań (z uwzględnieniem wyznaczonych terminów)
 • Korzystanie z narządzi wspierających efektywność pracy (narzędzia systemowe)
 • Poprawa komunikacji między pracownikami a przełożonymi
 • Identyfikacja pracowników z celami firmy poprzez zbieżność celów firmy z ich własnymi celami
 • Większe zadowolenie z pracy przynoszą także powierzane zadania odpowiadające predyspozycjom i oczekiwaniom pracownika
 • Możliwość bezpośredniego porównywania swoich efektów z wynikami innych pracowników
 • Możliwość otrzymywania bieżącej oceny i doskonalenia własnych umiejętności i wiedzy
 • Doprecyzowanie przez pracodawcę oczekiwań wobec kandydatów do pracy, ustalenie kolejnych celów na dany okres oraz  skonkretyzowanie zadań
 • Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji, aktywizowanie się w pracy, poczucie dążenia do konkretnego celu i nagrody
 • Otrzymywanie publicznych nagród, pochwał i wyróżnień i poczucie bycia docenionym

 

Na podstawie serwisu www.grywalizacja24.pl

2023-06-12T15:59:10+00:00 październik 31st, 2017|Możliwość komentowania Grywalizacja została wyłączona